Podmienky

ZdraveJedlo.sk – informácie o používaní stránok

Práva a povinnosti vyplývajúce z používania tejto prezentácie:
Webové stránky ZdraveJedlo.sk na adrese http://www.zdravejedlo.sk

PREČÍTAJTE SI PROSÍM DÔKLADNE TIETO PODMIENKY, KÝM ZAČNETE POUŽÍVAŤ TIETO WEBOVÉ STRÁNKY. POUŽITIE A TEDA AJ PREZERANIE WEBOVEJ STRÁNKY INDIKUJE, ŽE AKCEPTUJETE TIETO PODMIENKY. AK PODMIENKY UVEDENÉ NA TEJTO STRÁNKE NEAKCEPTUJETE, WEBOVÚ STRÁNKU NEPOUŽÍVAJTE, NESŤAHUJTE JEJ OBSAH A OPUSTITE JU IHNEĎ.

PODMIENKY POUŽITIA A LEGÁLNE OBMEDZENIA

Tieto stránky majú iba informačný charakter. Nejde o žiadne lekárske odporúčania. Vždy existuje isté riziko, preto autori nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné nežiadúce reakcie a nepríjemnosti, ktoré môžu byť následkom akýchkoľvek odporučení popísaných na týchto stránkách. Stránka ZdraveJedlo.sk nezodpovedá za informácie alebo reakcie zverejňované nezávislými autormi.

Použitie obsahu stránok – dokumentov, informácií, obrázkov:
Máte oprávnenie používať dokumenty (ako sú dokumenty, obrázky, a.i.) z tohto serveru za predpokladu, že všetky kópie budú zahŕňať toto prehlásenie o autorských právach, použitie týchto Dokumentov z tohto Serveru je určené výhradne len pre informatívne, nekomerčné alebo osobné účely. Materiály na týchto stránkach sú chránené autorským zákonom a akékoľvek neoprávnené použitie týchto materiálov môže predstavovať porušenie autorských práv, ochrannej známky a ďalších práv. Pokiaľ porušíte ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok, vaše oprávnenie na používanie týchto stránok zaniká.

Obsah a design týchto stránok je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi v platnom znení. Kopírovanie, ďalšie rozširovanie a publikovanie akejkoľvek textovej časti je povolené aj bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa servera ZdraveJedlo.sk, ak je uvedený zdroj a spätný funkčný odkaz na stránku ZdraveJedlo.sk. Logotypy, grafika alebo obrázky z tohto serveru nesmú byť bez výslovného súhlasu a písomného dovolenia webmastera (ďalej len WEBMASTER) alebo autora (ďalej len AUTOR) kopírované ani šírené.

Znenie podmienok je záväzné. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené WEBMASTEROVI.

WEBMASTER ani AUTOR nezaručujú aktuálnosť, vhodnosť, presnosť, kompletnosť informácií obsiahnutých v dokumentoch publikovaných na tomto serveri pre akýkoľvek účel. Všetky dokumenty sú poskytované „tak ako sú“ bez akýchkoľvek záruk na predajnosť, alebo vhodnosť k určitému účelu.

WEBMASTER aj AUTOR sa týmto zriekajú všetkých záruk a podmienok týkajúcich sa informácií v dokumentoch, vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok vzťahujúcich sa k obchodovateľnosti, vhodnosti pre určitý účel, vlastníckych práv a neporušenia zmluvy.

WEBMASTER ani AUTOR nie sú zodpovední za žiadne zvláštne, nepriame, či následné škody, ani za žiadne škody vzniknuté stratou použiteľnosti alebo zisku a to aj v prípade zmluvného záväzku, zanedbania či inej protiprávnej akcie, ani za škody spôsobené alebo súvisiace s používaním informácií obsiahnutých v dokumentoch dostupných na tomto serveri. Nezodpovedajú za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku používania, úpravy, doloženia, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania, materiálov alebo používania či nemožnosti používať túto webovú stránku. Tieto stránky môžu obsahovať informácie vzťahujúce sa k rôznym zdravotným rizikám, chorobám, lekárskym postupom a kondičným podmienkam. Tieto informácie majú len informatívny charakter a nemôžu byť a ani nie sú mienené ako náhrada za profesionálnu starostlivosť. Nie je možné ich používať k diagnostikovaniu zdravotných a kondičných problémov. Ak máte, alebo sa domnievate, že budete mať zdravotné problémy, vždy ich prekonzultujte so svojím praktickým alebo odborným lekárom.Server ZdraveJedlo.sk v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne nepriame, trestné, mimoriadne, náhodné ani následné škody a to bez ohľadu na to, ako k nim dôjde, či už konaním alebo na základe zmluvy, nedbalosti či iného protiprávneho konania, vyplývajúceho z používania alebo realizácie informácií, dostupných na tejto webovej stránke alebo v súvislosti s nimi, a to i v prípade, kedy bol Server ZdraveJedlo.sk vopred poučený o možnosti vzniku takejto škody. Máte výlučnú zodpovednosť za adekvátnu ochranu a zálohovanie údajov a/alebo vybavenie, použité v súvislosti s touto webovou stránkou, pričom nie ste oprávnený uplatniť si nárok voči Serveru ZdraveJedlo.sk v súvislosti so stratenými údajmi, trvaním opakovaného spustenia, nesprávneho výkonu, omeškaniami práce alebo ušlými ziskami, vyplývajúcimi z používania materiálov.

Dokumenty publikované na tomto serveri môžu obsahovať nepresnosti a pravopisné chyby. Do dokumentov sú pravidelne aplikované zmeny a WEBMASTER a AUTOR môžu uvádzané informácie kedykoľvek aktualizovať alebo pozastaviť dostupnosť bez predchádzajúceho upozornenia.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré návštevník tejto stránky poskytne vyplnením formulára alebo iným spôsobom na týchto stránkach, týmto dáva súhlas ku spracovaniu týchto údajov. Tieto osobné údaje majú napomôcť k zlepšeniu obsahu týchto stránok a môžu byť tiež využité ku kontaktu s Vami. Vaše osobné dáta nepredávame a neposkytujeme inému subjektu.

Niektoré odkazy na stránkach www.ZdraveJedlo.sk (http://www.zdravejedlo.sk) smerujú nad rámec tohto WWW servera. Servery, na ktoré tieto odkazy smerujú nie sú kontrolované WEBMASTEROM ani AUTOROM a preto WEBMASTER ani AUTOR nenesú žiadnu zodpovednosť za obsah, či skutočnosti súvisiace s odkazovaným WWW serverom.

Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o tomto postupe a o možnostiach, ktoré máte k dispozícii, aby príslušné spoločnosti nepoužili tieto informácie, kliknite sem.

Používaním týchto stránok súhlasíte s touto zmluvou a rozumiete jej všetkým častiam. Zaväzujete sa uhradiť všetky náklady Serveru ZdraveJedlo.sk spojené s porušením tejto zmluvy.